Inkubátor 2023

Pályázati felhívás

AZ ÖTLETPÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSI HATÁRIDEJE LEJÁRT!

Az emberség erejével CUM VIRTUTE HUMANITATIS Alapítvány (továbbiakban Emberség Erejével Alapítvány) a German Marshall Fund (GMF) Engaging Central Europe (ECE) alapja keretében, kapacitásfejlesztő támogatási programot hirdet Magyarországon működő civil szerveződések, közösségek számára 22 millió forintos keretösszeggel.

Az Emberség Erejével Alapítvány a közösség, a nyitottság, a szabadság, az egyenlőség, a szolidaritás, a cselekvés, a részvételiség, az állampolgári jogok és az emberi méltóság szellemében teszi közzé vidéki, kevesebb erőforrással rendelkező civil közösségek részére az Erősödő Civil Közösségek pályázat Inkubátor elnevezésű alprogramját. 

Miért van szükség az Erősödő Civil Közösségek támogatási programra?

Az elmúlt évtizedben Magyarországon rendszerszinten épült le a demokrácia, ami a jogalkotásban, a civil szervezetek autonóm működésében és az állampolgári szerepvállalásban is megmutatkozik. A civil társadalom komoly kihívásokkal szembesül a működés és fenntarthatóság terén. A finanszírozás átpolitizáltsága, a párbeszéd és az érdekérvényesítés fokozatos ellehetetlenítése szűkülő teret képez a civil szervezetek körül. Az elmúlt három év válsághelyzeteinek hatására a szerveződések működési körülményei tovább nehezedtek.

A fejlett civil társadalom, az erős és független civil szervezetek elősegítik az állampolgári részvételt, és széleskörű képviseletet biztosítanak az embereknek. Ez a demokráciát erősebbé és ellenállóbbá teszi. 

Ennek érdekében kulcsfontosságú a vidéki civil szektor kapacitásfejlesztése, a következő területekre fókuszálva:

 • Értékalapú működésa szervezeti identitás, küldetés és jövőkép a közös értékek meghatározása/tisztázása, amely megkönnyíti a közös munkát és hatékonyabbá teszi a tevékenységeket
 • Érdekvédelemadott társadalmi csoport közösségi érdekeinek képviselete, a civil szervezetek érdekvédelmi funkciójának erősítése, helyi döntéshozókkal való párbeszéd megteremtése és erősítése
 • Állampolgári öntudat, demokrácia az általános közéleti passzivitás csökkentése az aktivitásra való motiválással, új, helyi kezdeményezések létrejöttével, bevonódás a helyi döntéshozatali folyamatokba
 • Részvételaz emberek bevonása a közügyekbe, a civil szerveződések tagságának, önkéntesi és támogatói körének bővítése, részvétel a társadalmat érintő döntések meghozatalában
 • Nyilvánossága helyi és tágabb közösségek megszólítása, a civil kezdeményezések láthatóságának növelése, médiában való megjelenés rendszeressé válása, a szervezetek saját kommunikációs felületeinek aktív, tudatos használata
 • Függetlenséga civil szervezetek központi költségvetésen keresztüli, pályázati rendszerektől való kiszolgáltatottságának mérséklése, saját bevételi források növelése
 • Együttműködéscivil közösségek, szakmai csoportok közötti hálózatok, partnerségek, szakmai platformok létrehozása, erősítése
 • Támogató környezet, bázisépítésa civil kezdeményezések támogatottságának növelése, civil tevékenység megbecsültségének erősítése
 • Tudatossága stratégiai gondolkodás előnyeinek bemutatása, a civil szerveződések közép- és hosszútávú tervezésének ösztönzése

Milyen civil szerveződéseket keresünk?

 • a fent megfogalmazott alapérték mentén működnek, 
 • elkötelezettek a csoportjuk/szervezetük fejlődése mellett, 
 • azonosítottak egy helyi, közösségi problémát, amelyre megoldást keresnek,
 • a támogatott közösségi kezdeményezések Magyarországon, Budapesten kívül valósulnak meg.

A támogatás részletei

Az Inkubátor alprogramba civil szervezetek és informális csoportok egyaránt pályázhatnak. A szerveződésnek a pályázat benyújtásakor meg kell fogalmaznia egy szervezeti (belső, fejlődési) célt, valamint be kell mutatnia a kezelni kívánt közösségi problémát, de nem szükséges kidolgozott javaslattal rendelkeznie a megoldására.

A támogatás két részből áll:

 • egy műhelyeket és találkozókat tartalmazó kapacitásfejlesztő folyamatból 
 • és az azt kiegészítő pénzadományból.

A támogatottak kiválasztási folyamata két lépcsőben történik. 

Az ötletpályázatok beadásának határideje: 2023. március 24. 12:00

A projektek maximális hossza: 6 hónap  

A támogatás összege: 600.000 Ft, amit előfinanszírozás formájában a szerződéskötést követően egy összegben folyósítunk

A támogatás odaítélése során az alábbi szempontokat vesszük figyelembe:

 • A szerveződés új szereplőnek számít a civil szektorban? (2018. január 1. után jött létre, bevétele a 2021. Évi mérlege alapján nem éri el az 5 millió forintot)
 • A pályázó meg tud fogalmazni szervezeti fejlődési célt, irányt? Van motivációja és humánerőforrása részt venni a kapacitásfejlesztő eseményeken?
 • A pályázatban azonosított probléma kezelhető helyi szinten? Van kapcsolódása a szerveződésnek a helyi közösséghez és a problémához?
 • Képes a pályázó bevonódásra, aktivitásra motiválni a helyi közösséget? Teremt lehetőséget a program a pályázó (támogató) bázisának növelésére? Tervezik-e, hogy többen kapcsolódjanak a csoporthoz/szervezethez?
 • Használja a pályázó a helyi lehetőségeket a minél nagyobb nyilvánosság elérésére? Többféle kommunikációs csatornát (pl.: helyi újság, szórólap, közösségi média, stb.) használ a szervezet? 

Kiket támogat az ECK program?

Azok a civil szervezetek (egyesületek és alapítványok – a közalapítvány és a pártalapítvány kivételével, egyesületek – a párt, a szakszervezet és a kölcsönös biztosító egyesület kivételével), önszerveződő informális csoportok nyújthatnak be támogatási kérelmet, amelyek pártpolitikai tevékenységet nem folytatnak. A leendő támogatottak Budapesten kívül fejtik ki tevékenységüket.

Egy pályázó egy adott támogatási időszakban egy pályázatot nyújthat be! Az ECK Inkubátor programban várhatóan 35-36 szerveződést támogatunk.

Mit jelent a kapacitásfejlesztés az ECK esetében?

A támogatott szervezetet egy mentor segíti a megvalósítás alatt. A mentori a teljes támogatási időszak alatt kapcsolatot tart a szervezettel és támogatja a tagokat a közösen megfogalmazott szervezeti cél elérésében. Ez egy konkrét lépés megtételét jelenti, lehet például egy adománygyűjtő kampány tervezése és lebonyolítása, egy új kommunikációs csatorna elindítása, vagy a szervezeti önkéntes stratégia megalkotása.

A szervezeti cél elérése, valamint a további fejlődés érdekében a támogatott szervezetek képzéseken vesznek részt. A képzések egy napos szakmai műhelyek formájában valósulnak meg a következő témákban: szervezeti menedzsment (demokratikus működés), bázisépítés, kommunikáció, fundraising, érdekérvényesítés. 

A támogatott szerveződéseknek két képzésen kötelezően részt kell venniük a program során, további alkalmakra igény szerint van lehetőség.

A civil szektor hatékonyságát jelentősen növeli a szervezetek együttműködése. Ezért az ECK program kapacitásfejlesztő folyamatának részei a hálózatosodást, a kooperációt segítő események. A leendő támogatottak projektfejlesztő képzésen, egynapos szakmai műhelyeken, valamint a támogatási időszakot lezáró közös eseményen találkoznak. A záró találkozó lehetőséget ad a visszajelzésre és jövőbeli együttműködések tervezésére. A tapasztalatok megosztása céljából online (peer) támogató csoportokat hozunk létre, ahol a nyertes civil szerveződések egymás munkáját segítik.          

Az információkhoz (pályázatok, képzések, törvényi változások, stb. ) való jobb hozzáférés érdekében, az Emberség Erejével Alapítvány civil tematikájú hírlevelet indít a pályázó szervezetek számára.

A pályázatok útja a megvalósításig

A támogatási kérelmek benyújtása két lépcsőben történik. Az első szakaszban, a pályázóknak egy rövidebb koncepciót (ötletpályázatot) kell benyújtaniuk 2023. március 24. déli 12 óráig, amely tartalmazza a szerveződés és az orvosolni kívánt probléma bemutatását, a linken található online adatlapon.

Pályázati adatlap >> 

https://forms.gle/Qa8P1H9myYsSoyZ19

A támogatott kezdeményezések elbírálását és kiválasztását az Emberség Erejével Alapítvány munkatársai külső szakértő bizottság bevonásával végzik. A kiválasztott pályázók ezután kétnapos projektfejlesztő képzésen vesznek részt. A képzésen való részvétel kötelező, a pályázók két időpont közül választhatnak:  2023. április 3-4. vagy 5-6. Ezután kell beadni a kidolgozott pályázati anyagot, amely a projekt részletes bemutatását és a szervezeti fejlődési cél megfogalmazását is tartalmazza, ennek határideje 2023. április 14. déli 12 óra.

Az Emberség Erejével Alapítvány a döntésről 2023. április 21-én értesíti a pályázókat. Az értékelés eredményével kapcsolatban fellebbezésre nincs mód, a döntésről az Emberség Erejével Alapítvány a pályázó kérésére ad indoklást.

A szerződéskötésre a magyar és európai előírásoknak is megfelelő online módon kerül sor 2023. április 30-ig. A pénzbeli támogatás kiutalása a szerződés megkötését követően történik. A projektek megvalósítására és a kapacitásfejlesztő folyamatra 2023. május 1. és október 31. között kerül sor.

A pályázók a projektről szakmai és pénzügyi beszámolót nyújtanak be, ennek határideje 2023. november 15. A támogatási program közös záróeseménnyel ér véget 2023. december 2-án.

 • március 24.: Ötletpályázatok benyújtási határideje
 • április 3-4.: Projektfejlesztő képzés (első csoport)
 • április 5-6.: Projektfejlesztő képzés (második csoport)
 • április 14.: Végleges pályázati munkák benyújtási határideje
 • április 21.: Értesítés a támogatási döntésről
 • április 24-28.: Szerződéskötés

Mit várunk a támogatott szerveződésektől?

 • a pályázatban vállalt tevékenységek megvalósítása
 • folyamatos kapcsolattartás a kijelölt mentorral
 • részvétel az Emberség Erejével Alapítvány által a nyertes pályázóknak szervezett képzéseken (legalább 2 alkalommal), az online szakmai csoportban és a záró eseményen
 • az Erősödő Civil Közösségek arculati elemek feltüntetését minden a pályázat keretein belül megvalósuló programhoz kapcsolódó felületen (honlap, facebook, blog, szórólap, plakát, hírlevél, stb.)
 • beszámolási határidő betartása
 • kapcsolattartás és a projekt megvalósulásával kapcsolatos hírek és események megosztása ECK program kommunikációs vezetőjével
 • hozzájárulás ahhoz, hogy a projekt keretein belül megvalósuló programok jó gyakorlatként megjelenhessenek az Emberség Erejével Alapítvány felületein
 • közreműködés és adatszolgáltatás az ECK projekt hatásmérésében

Hova fordulhat, ha további kérdései vannak?

Ha további információra van szüksége, kérjük olvassa el a Gyakran Ismételt Kérdéseket!

További kérdéseiket e-mailen is feltehetik a palyazat@emberseg.hu e-mail címen.

A pályázók számára 4 vidéki városban – Pécs (március 8.), Debrecen (március 9.), Miskolc (március 13.), Szeged (március 14.) – pályázati tájékoztatót tartunk. A személyes pályázati tájékoztatók után egy online eseményre is sor kerül március 16-án. 

Figyelem! Az Erősödő Civil Közösségek keretében két alprogramot hirdet meg az Emberség Erejével Alapítvány 2023 tavaszán. Jelen felhívás az Inkubátor alprogram kiírása. A Katalizátor alprogram várható megjelenése: 2023. május 1. Egy szervezet, egy programévben csak egy alprogramba pályázhat!